Belangenconflicten beleid medebemiddelaar – verzekeringsmakelaar

Beleid van “naam” met betrekking tot belangenconflicten

1. Voorafgaandelijk


Overeenkomstig de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) heeft de “naam” doeltreffende organisatorische maatregelen genomen en administratieve procedures vastgelegd die erop gericht zijn alles wat redelijkerwijs mogelijk is in het werk te stellen om belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. We hebben een beleid uitgewerkt om de belangen van de klant te beschermen. Hieronder vindt u een overzicht. Op uw verzoek verstrekken we u nadere informatie.
Wettelijke basis: Art. 12bis, § 2 en 3 wet 27 maart 1995, Art. 27, § 4 en 5 wet 2 augustus 2002 (art. 4, 3° KB N1) Art. 15,16 en 17 KB MiFID (art. 15 KB N2)

2. Ons beleid inzake belangenconflict


De “naam” verbindt er zich toe om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar klanten.

De “naam” biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dit omvat een ruim assortiment van activiteiten waarbij veel partijen betrokken zijn. De bescherming van het belang van onze klant is onze eerste zorg en daarom is in ons beleid vastgesteld hoe:

 • wij omstandigheden in kaart brengen die mogelijk kunnen leiden tot situaties waar de belangen van de klant worden geschaad
 • wij in eerste instantie mogelijke belangenconflicten vermijden
 • wij de aangewezen technieken en systemen hebben ontwikkeld om belangenconflicten indien ze zich voordoen te beheren
 • wij deze systemen onderhouden om schade aan het belang van onze klant door belangenconflict te voorkomen.

3. Lijst van mogelijke belangenconflicten en maatregelen van beheer

3.1 Vergoedingen

Belangenconflict: ons advies laten afhangen van de belangrijkheid van de vergoedingen die we ontvangen van de verzekeringsmaatschappijen of derden.

Beheer: We voeren een strikte politiek inzake verloning van onze diensten. Professionele dienstverlening heeft een prijs. U vindt onder de rubriek ‘xxxxxx’ een overzicht van de basiscommissielonen die vervat zijn in de premie van de belangrijkste categorieën van verzekeringsproducten. De concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijen is marktregulerend, met andere woorden de verschillen zijn miniem. Commissielonen of andere vormen van verloning die buitensporig zijn en dus niet marktconform zijn worden afgewezen.

In functie van de belangrijkheid van ons zakencijfer bij sommige maatschappijen ontvangen we een extra vergoeding voor prestaties die we overnemen van de maatschappij. De overgenomen taken dragen bij tot de kwaliteit van onze service. Een snellere dienstverlening, geringe foutenlast, snellere vergoeding bij kleine schadegevallen, …

Onze medewerkers worden geëvalueerd op hoofdzakelijk kwalitatieve elementen verbonden aan hun prestaties. (Onze commerciële medewerkers krijgen in geen geval verkoopsobjectieven die maatschappij of productgebonden zijn. –> optioneel indien er medewerkers zijn met een verkoopsopdracht)

3.2 Leveranciers

Belangenconflict: onze keuze laten afhangen van extra vergoedingen, incentives of andere subjectieve elementen die strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de klant.

Beheer: Onze leveranciers worden geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals er zijn;

 • Productaanbod, deugdelijkheid van waarborgen en garanties
 • Marktpositie, waarden, goede faam, solvabiliteit, rentabiliteit doelstellingen
 • Efficiëntie van processen
 • Vlotte en correcte schaderegeling


Jaarlijks maken we een evaluatie van de maatschappijen op basis van de kwaliteiten van de diensten, het productengamma, de vlotheid van communicatie en samenwerking en de tevredenheid van onze klanten bij schaderegelingen. Indien de resultaten van de beoordeling een onvoldoende krijgen zal er met de directie contact worden opgenomen met de vraag dringende maatregelen te treffen. Een aanhoudende negatieve beoordeling zal leiden tot het beëindigen van de samenwerking met deze maatschappij en verplaatsing van de betrokken verzekeringscontracten.

3.3 Non-discriminatie principe

Belangenconflict: beslissingen laten afhangen van de belangrijkheid en de rentabiliteit van de klant


Beheer: elke klant heeft recht op een gelijke behandeling, een evenwaardige kwalitatieve en professionele dienstverlening. De belangrijkheid of rentabiliteit van de klant mag niet spelen. Situatie waarvoor geen standaardoplossing voor de hand ligt zal steeds voorgelegd worden aan meerdere personen die moeten beslissen bij consensus op basis van een objectieve beoordeling van de feiten.

Specifiek voor schadebeheer: Er wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogstaand beheer waarbij het belang van de klant in het kader van de schadeloosstelling centraal staat en waarbij niet, zonder meer, de beslissing of het voorstel van de verzekeraar wordt aanvaard. Desgevallend zullen we de beslissing van een maatschappij om niet tussen te komen in een schade evalueren met inbegrip van alle juridische elementen en zo nodig ook de beslissing aanvechten door andere interpretatie of argumentatie, ongeacht de commerciële relatie met die verzekeraar.

Indien zich een schade zou voordoen bij twee gemeenschappelijke klanten engageert de “naam” zich dit eventueel belangenconflict aan de klanten mede te delen. Beide klanten zullen door een verschillende medewerker worden beheerd. Zonodig zal een onpartijdig extern expert worden aangesteld. De afhandeling zal worden overgelaten aan de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen onder toezicht van de “naam” .

3.4 Diversen

Belangenconflicten die strijdig zijn met de MIFID-grondwet moeten worden vermeden of uitgesloten. De lijst van mogelijke belangenconflicten zal pro-actief beheerd worden. Er zal actief worden nagedacht over eventueel nieuwe belangenconflicten die zich kunnen voordoen in functie van gewijzigde economische omstandigheden, nieuwe producten of diensten, reorganisatie van ons bedrijf e.a.

Informatiebeveiliging: we gebruiken (invoegen naam van het pakket) die voldoende garanties biedt op niveau van beveiliging van onze klantengegevens.

Procedure inzake klachtenbehandeling: deze procedure heeft o.m. tot doel klachten van cliënten op een objectieve en tijdige wijze af te handelen, de klachten en de gegeven oplossingen worden opgenomen in een repertorium.

We verwachten van onze medewerkers dat ze actief meehelpen in het identificeren van belangenconflicten, o.a. door het melden van (een vermoeden van) het bestaan van belangenconflicten. Onze medewerkers dienen de gedragsregels en procedures na te leven ter voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot eventuele bijkomende beroepsactiviteiten buiten “naam” .

Het is onze medewerkers strikt verboden geschenken te aanvaarden voor een bedrag van 50 EUR of meer. Alle ontvangen geschenken, ongeacht de waarde ervan, incl. toegangskaarten tot diverse events of etentjes dienen ons te worden gemeld.

3.5 Afzien van handelen

Waar wij menen dat belangenconflicten niet op enige wijze te beheersen vallen, kunnen wij ervan afzien om voor een klant op te treden.

Vegoedingen medebemiddelaar – verzekeringsmakelaar

1. Vergoedingen B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's = verzekeringen niet-leven)


Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis en onze samenwerking met de NV Willemot, laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. Uiteraard kan u als klant rekenen op onze tussenkomst en ervaring bij schadegeval. De commissielonen die wij van de NV Willemot ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

De vergoeding die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen niet-leven is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen en lasten (zie hieronder) die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. Deze vergoeding wordt basiscommissie genoemd.

Uw verzekeringspremie BA auto van bv 300 euro (*) is als volgt samengesteld:

 • Risico-premie = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft om de schade te betalen
 • Kosten verzekeraar = het bedrag die de verzekeraar nodig heeft voor algemene onkosten, publiciteitskosten, personeelskosten, beheerskosten enz… te dragen
 • Commissie makelaar = vergoeding die toekomt aan de makelaar onder andere voor realisatie van de polis en de bijstand bij schade, berekend op de netto premie **
 • Taksen en lasten = belastingen voor federale overheid en lasten voor allerlei organisaties bv in BA auto voor het rode kruis


(*) Bruto-premie (handelspremie) = het bedrag dat u als klant betaalt
(**) Netto-premie = bruto-premie min de taksen en lasten

Bij annulatie/schorsing van een polis BOAR is er geen recht op commissie op het premiegedeelte dat terugbetaald wordt. Bij twijfel verzoeken wij u contact te nemen met ons voor meer gedetailleerde uitleg.

We hebben bewust gekozen voor een samenwerking met de NV Willemot waar een team van 75 mensen ter beschikking staan voor ons bij te staan met hun kennis en ervaring. Dankzij deze samenwerking kunnen we gebruik maken van de meest moderne IT-toepassingen waardoor je onder andere als klant een online beveiligde toegang kan vragen tot al uw verzekeringscontracten en dit gedurende 24 u, 7 dagen op 7.

Voor deze ondersteuning betalen we uit de ontvangen commissielonen een vergoeding aan de NV Willemot. Gezien we baat hebben bij een regelmatige en efficiënte samenwerking zal de NV Willemot ons een extra vergoeding betalen voor de aangroei van onze zaken. De lasten van deze commissie wordt niet door uw polis gedragen doch worden betaald uit de marge van de NV Willemot

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.

2. Vergoedingen leven


Van een professioneel verzekeringsmakelaar kan u als klant rekenen op een onafhankelijk advies, voorafgegaan van een analyse van uw behoeften inzake verzekeringen. Onze markt en productkennis en onze de samenwerking met de NV Willemot, laten ons toe aan onze klanten de beste voorstellen prijs/kwaliteit voor te leggen die passen bij de situatie van elke klant. De vergoeding die wij van de NV Willemot ontvangen moeten dienen om de kosten van onze dienstverlening te helpen dragen.

Deze vergoeding wordt de inningscommissie genoemd.

Deze inningscommissie die ons als verzekeringsmakelaar toekomt voor polissen LEVEN is een percentage van een deel van de premie nl. de premie zonder taksen die afhankelijk van het type polis van 0% tot 4,4% kunnen oplopen, die u als klant effectief betaald heeft. Het percentage hangt af van het type verzekeringswaarborg (zie hieronder) die u als klant onderschreven hebt. De verzekeraar “leven” zal, zoals het bij de banken gebruikelijk is, desgevallend voor bepaalde producten een instapkost en een beheerkost in rekening brengen.

Alle vermelde percentages (zie hieronder) zijn maximumpercentages en worden toegepast op de door u gestorte premie (exclusief taksen). Als verzekeringsmakelaar bepalen wij per polis in functie van de complexiteit van het dossier de inningscommissie zonder het aangegeven maximumpercentage te overschrijden.

Naast deze inningscommissie kunnen wij als verzekeringsmakelaar onder bepaalde voorwaarden voor een deel van voormelde verzekeringspolissen en voor sommige verzekeraars een bijkomende commissie verdienen. Voor de opvolging en het beheer van welbepaalde beleggingsportefeuilles, voornamelijk in de tak 23, kennen sommige verzekeringsmaatschappijen een portefeuillecommissie toe. Deze kan schommelen van 0,05% tot 0,40% op de gemiddeld belegde onderliggende fondsen. Deze commissie wordt betaald uit de marge van de maatschappijen en komt niet ten laste van de individuele klant.

Daarnaast geven sommige verzekeringsmaatschappijen een éénmalige bijkomende commissie (rappel-commissie genoemd) indien de makelaar bepaalde productiedrempels behaald. Deze ‘rappelcommissie’ is een verdisconteerde betaling op voorhand van de commissie die gespreid zou worden over de lange duurtijd van het betrokken contract. Dergelijke rappelcommissie is slechts verworven op 4 jaar om de instandhouding van dit contract te bevorderen .

Deze commissie wordt betaald uit de marge van de maatschappijen en komt niet ten laste van de individuele klant.

Voor meer informatie verzoeken wij u met ons contact te willen nemen.Meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

Wij zijn actief in de regio Bellegem, Kortrijk, Moeskroen, Rollegem en Zwevegem.